Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ayþegül Koca

Soloist Introduction

Gitarist Ayþegül Koca 12 Haziran 1989'da Ankara'da doðdu. Gitarla 8 yaþýnda tanýþtý. Akademik eðitimine 12 yaþýnda Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'nda Dr. Kürþad Terci ile baþladý. Kýsa zaman da tekniði ve yorumunda büyük ilerleme kaydederek pek çok konser verdi.

2006 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Lisesi'nden Doç. Dr. Kaðan Korad'ýn öðrencisi olarak mezun oldu ve daha sonra, Hollanda'da Maastricht Konservatuarý'na kabul edilerek Prof. Carlo Marchione ile çalýþmaya hak kazandý. Burada lisans eðitimini tamamladiktan sonra Mayýs 2008'de baþarýlý bir resital gerçekleþtirerek mezun oldu.

Genç gitarist bugüne kadar yurt içi ve yurt dýþýndaki yarýþmalarda büyük baþarýlar göstermiþ, çalýþýyla dünya çapýnda gitar otoritelerinin beðenisini ve takdirini kazanmýþtýr.

Türkiye'nin en umut veren klasik gitaristlerinden biri olan Ayþegül Koca, 2007 Mayýs ayýnda Ýspanya'nýn Almería kentinde gerçekleþtirilen IX. Uluslararasý José Tomas Klasik Gitar Yarýþmasý'nda birincilik aldý.

Bu baþarýsýyla Ýspanyol basýnýnda geniþ yer alan Koca'nýn ödül aldýðý diðer yarýþmalar:

X. Uluslararasý Eduard Pamfil Genç Gitaristler Yarýþmasý (2005 Romanya) birincilik ödülü ve özel ödül.
I. Ulusal Mavi Martý Gitar Yarýþmasý (2006 Ýstanbul) birincilik ödülü.
I. Ulusal Ýnönü Üniversitesi Klasik Gitar Yarýþmasý (2008 Malatya) ikincilik ödülü.
VI. Uluslararasý Enrico Mercatali Klasik Gitar Yarýþmasý (2009 Ýtalya) ikincilik ödülü.


Davet edildiði festivaller:

V. Uluslararasý Antonio Lauro Gitar Bienali - Ankara (2004, Ekim),
III. Uluslararasý Ordu Gitar Festivali (2005, Temmuz),
XIII. Uluslararasý Iserlohn Gitar Sempozyumu - Almanya (2005, Aðustos),
IV. Güneydoðu Avrupa Gitaristleri Birliði Kongresi Kastoria - Yunanistan (2005, Eylül),
I. Türkiye Gitar Buluþmasý – Ankara (2006, Þubat),
VII. Uluslararasý Yýldýz Teknik Gitar Günleri – Istanbul (2006, Mayýs),
I. Uluslararasý ÝTÜ Savaþ Çekirge Klasik Gitar Günleri (2006, Ekim),
IX. Uluslararasý Julian Arcas Gitar Festivali – Ispanya (2008, Haziran),
IIX. Uluslararasý Koblenz Gitar Festivali (2010, Mayýs)
IV. Türkiye Gitar Buluþmasý – Bilkent, Ankara (2010, Temmuz).


Ayþegül Koca, Almanya'da Koblenz Gitar Akademisi'nde Aniello Desiderio ile sürdürdüðü Master programýndan 2010 Mayýs ayýnda "Artist ve Solist" diplomalarý alarak baþarýyla mezun olmuþtur. Halen kariyerine konsertist olarak devam etmektedir.
I suggest, you'll like this:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ayþegül Koca", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/264/Ayþegül_Koca.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com