Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Naci Özgüç

Conductor Introduction

Naci Özgüç

Naci Özgüç, genç kuþak orkestra þeflerimizin en yetenekli ve üretken sanatçýlarýndan biri olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý’nýn þefliðini ve genel müzik direktörlüðünü yapmaktadýr.

Müzisyen bir ailenin çocuðu olan sanatçý, dört yaþýndayken annesi soprano Müfide Özgüç'le müziðe baþlamýþ, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarý'nda piyano ve orkestra þefliði eðitimi görmüþtür.

Konservatuarda Gürer Aykal ve Rengim Gökmen'le þeflik çalýþan Naci Özgüç, öðrencilik yýllarýnda piyanist Fazýl Say'la ortak çalýþmalar gerçekleþtirmiþ, bu kapsamda Mithat Fenmen'in Konçertino baþlýðýný taþýyan piyano ve orkestra için eserini Say'ýn solistliðinde Ankara Devlet Konservatuarý Büyük Orkestrasý'yla yorumlamýþtýr.

1988'de konservatuarý bitiren Özgüç, ayný yýl Amerika'ya giderek, Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nde Lorin Maazel, J. Belohlavek ve B. Balkwill ile sürdürdüðü yüksek lisans öðrenimini 1991'de tamamlamýþtýr.

Türkiye'deki Devlet Senfoni Orkestralarýný ve Bilkent Senfoni Orkestrasý'ný yönetmiþ olan genç orkestra þefimiz, Ankara Devlet Operasýnda Kurt Weill'in "Mahagony", Mozart'ýn "Zaide" baþlýklý eserlerin ilk temsillerinde orkestrayý yönetmiþ, Turgay Erdener'in "Ýstanbulname" adlý komik operasýnýn dünyada ilk sahneleniliþini gerçekleþtirmiþtir. Senfonik müzikte baþarýlara imza atan Özgüç'ün "dünya prömiyeri" özelliðiyle yorumladýðý orkestra yaratýsý ise Turgay Erdener’in

"Mi'den Dört Bölüm" baþlýklý eseridir. Naci Özgüç, Fazýl Say'ýn "Nazým" adlý "solocular, piyano, karma koro ve orkestra için" kompozisyonun da dünya prömiyerine þef olarak imza atmaktadýr.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Naci Özgüç", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/26/Naci_Özgüç.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com