Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Çaðdaþ Türk Bestecileri Ýnternet Sitesi Açýldý

Deðerli Besteciler, Grup Üyeleri ve Müzik Severler

Klasik Batý Müziði Yahoo Grubumuzda ve Medya'da (Dergi, Gazete, TV ve Ýnternet) son dönemde Türk besteciliðinin temeli ve Müzik devrimimizin baþlýca dinamikleri hakkýnda çeþitli yazýlar yayýmlandý, televizyon programlarý düzenlendi. Türk bestecilerimizin ve özellikle "Türk Beþleri"'nin adýndan çokça söz edilir oldu ancak bu yine de sadece Türk Beþleri olarak kaldý.

Türk besteciliði ve Türkiye'de icra edilen klasik batý ve çaðdaþ müziðini daha ileriye götürmemiz gerektiði, Türk bestecilerinin tanýtýmýnýn yapýlmasý hususunda adýmlar atýlmasý üzerine yapýlan tartýþmalardan ve aslýnda bu tartýþmalardan önce de çeþitli platformlarda benzer fikirleri kendi içimizde paylaþarak dile getirdik.

Kendi adýma hep böyle bir amaca hizmet eden her türlü bireysel ve kurumsal çabaya katký saðlamak istedim. Bu amaç ile yola çýkarak, Çaðdaþ Türk Bestecilerinin tanýtýmýný yapan "çatý" bir platform oluþturdum. Bu konuda deðerli hocalarýmýzdan da, besteci dostlarýmdan da fikirler aldým. Tamamen tarafsýz bir bölgede Çaðdaþ Türk Bestecisi tanýmýna uyan ve bu tanýmýn gerektirdiði belirlediðimiz ölçütlere uyan bestecilerimizin kayýt örneklerini, kýsa öz geçmiþlerini yayýnlayacaðýmýz bir internet sitesi oluþturdum. Küçük bir araþtýrma ile Almanya'da ve baþka Avrupa ülkelerinde bestecilerin tanýtýmýný yapan benzer web siteleri olduðunu gördük ve günümüz teknoloji çaðýnda bunun Türkiye'de olmayýþýnýn büyük bir eksiklik olduðunu fark ettik.

Bu baðlamda Grubumuzda ve çeþitli platformlarda ulaþabileceðimiz, aþaðýdaki baþvuru ölçütlerine uyan tüm Çaðdaþ Türk Bestecilerimizin baþvurularýný alýyoruz. Bu yolla belki de hiç birimizin tanýmadýðý ve web sitesi olmadýðýndan elektronik ortamda araþtýrma yapan müzikseverlerimizin ulaþamadýðý Türk bestecilerimizin eserlerine, özgeçmiþlerine ulaþabileceðiz.

Bu platformda yer almak ve emeðimize katkýda bulunmak isteyen tüm bestecilerimizin aþaðýdaki bilgileri göz önüne alarak, baþvuru bilgilerini ve gerekli materyalleri basvuru @ cagdasturkbestecileri.com veya gorgunsercan @ yahoo.com adresine iletmelerini veya http://www.cagdasturkbestecileri.com/ internet sitesindeki baþvuru formunu doldurmalarýný rica ederim.

Baþvuru ölçütleri:

1990'dan sonra aktif olan,

Konservatuvarlarýn, Kompozisyon ve orkestra þefliði ana sanat dalý – kompozisyon sanat dalý'ndan mezun olan,

Yurtiçinde ve Yurtdýþýnda bestesi/besteleri icra edilmiþ olan,

Gerekli Materyaller;

1 Adet Fotoðraf,

Yaklaþýk 200 sözcüklük kýsa özgeçmiþ, (Mezun olduðu konservatuvarýn bilgisini içeren)

En az 3 en çok 5 adet mp3 biçiminde (elektronik müzikler wav olarak gönderilebilir) beste kaydý.

Önemli: Baþvuru için göndereceðiniz beste kayýtlarýnýzýn, sadece ilk 60 saniyelik kýsmý web sitesinde yayýna sunulacaktýr.

Baþvuran bestecilerimizin baþvuru sonuçlarý, seçici kurul tarafýndan incelendikten sonra en geç bir hafta içerisinde yanýtlanacaktýr. Seçici kurul üyeleri nesnelliðin korunmasý açýsýndan yalnýzca baþvurunun belirlenen ölçütlere uyup uymadýðýný denetleyecek olup, her besteci için ayný standartlarý uygulayacaktýr.

Seçici Kurul Üyeleri: Dilara Topçuoðlu (Müzikolog, Besteci) – Mehmet Erhan Tanman (Besteci) – Sercan Görgün (Bilgi Sistemleri Uzmaný – Müziksever)

Web sitemiz www.cagdasturkbestecileri.com alan adý ile hizmete girmiþtir!
I suggest, you'll like this:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Sercan Görgün


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Çaðdaþ Türk Bestecileri Ýnternet Sitesi Açýldý", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/246/Çaðdaþ_Türk_Bestecileri_Ýnternet_Sitesi.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com