Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms, Hungarian Danslarý

Review of the Work

Hamburg'daki gençliði fakirlik içinde geçen Johannes Brahms, para kazanabilmek için daha 14 yaþýnda meyhanelerde, eðlence yerlerinde piyano çalmaya baþlamýþ, ertesi yýl ilk resitali ilgi görmeyince bu iþine devam etmiþ, ucuz fiyatlara ders vermiþ, ayrýca ufak lied'ler, koro parçalarý da yazmaya baþlamýþtý.

1850'de 17 yaþýndayken Macar kemancý Eduard Reményi (1830-98) ile karþýlaþmýþ ve ona turnelerinde eþlik etmeyi kabul etmiþti. O çaðlarda Habsburg hanedanýnýn egemenliðinde olan Macaristan'ýn müziðini, daha doðrusu Çigan ezgilerini, Reményi'den çok kez dinlemiþti.

Macar asýllý bir diðer kemancý Joseph Joachim (1831-1907) onlar için Hannover Sarayý'nda konser ayarlamýþ, hatta onlarý Weimar'da oturan List'e göndermiþti. Brahms'ýn Macar çingene müziðine ilgisi 1853 yýllarýna rastlamaktadýr. O yýl yazdýðý sanýlan Bir Macar Temasý Üzerine Varyasyonlar (Op.21 no.2) 1861'deki sol minör Piyanolu Dörtlü'nün ve 1887'deki Keman Konçertosu'nun finalleriyle 1891'deki Op.115 Klarnetli Beþli'nin aðýr bölümü bu etkiyi gösterir. Bu etkiyi en belirgin biçimde sergileyen eser ise, ilk iki bölümü 1869'da yayýnlanan dört el piyano için Macar Danslarý'dýr.

O yýl birinci ve ikinci bölümlerde beþer dans olarak hazýrlanan eser, 1880'de üçüncü bölümde altý, dördüncü bölümde beþ dans olarak tamamlandý. Çok beðenilen, 1880'de adeta aðýrlýðýnca altýnla telif hakký verilen bu 21 Macar Dansý'nýn yalnýzca üçünün (no.1-3 ve 10) orkestra düzenlemesi besteci tarafýndan yapýlmýþtýr. Hatta besteci, ilk iki bölümü solo piyanoya da uyarlamýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Johannes Brahms


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Johannes Brahms, Macar Danslarý", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/222/Johannes_Brahms_Macar_Danslarý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com