Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Richard Georg Strauss, Zerdüþt Böyle Dedi, Op. 30

Review of the Work

Richard Georg Strauss'un bestelediði yedi senfonik þiirin her biri müzikli portre olmalarýna karþýn "Zerdüþt Böyle Dedi" senfonik þiiri bir portre olmayýp, Nietzsche'nin 1892 yýlýnda yayýmlanmýþ bulunan ve bu adý taþýyan felsefi rapsodisine müziksel bir cevap teþkil etmektedir. Bu senfonik þiirde Strauss insaný ve doðayý karþýlaþtýrmaktadýr. Besteci eserini 24 Aðustos 1896 tarihinde tamamlamýþ ve ayný yýl Frankfurt'ta yönetmiþtir.

Nietzsche'nin Zerdüþt'ü hayatýný arkadaþlardan uzakta 10 yýl daðlarda geçirir; neticede, bu süre içinde edindiði bilgeliði dünyadaki insanlara sunmanýn yararlý olacaðýna karar verir; böylece doktrinin bir çoðu çok kýsa olan konuþmalar halinde öðretmek üzere daðlardan aþaðý iner. Bu konuþmanýn mesajlarý þöyle özetlenebilir: "Tüm Tanrýlar ölüdür þimdi, Üst Ýnsanýn hayatta kalmasýný dileyelim".

Strauss, Nietzsche'nin bu baþlýklý konuþmanýn sekizini seçmiþ ve onlarý bestelemiþtir. Her ne kadar besteci kendisine de Nietzsche'yi katmýþ ve saatlerce Zerdüþt'ün öðretileri üzerine de tartýþmalar yapmýþsa da, onun senfonik þiirinde felsefeyi müziðe dönüþtürme gayreti yoktur, fakat bu unsurlardan oluþan senfonik yapý mevcuttur.

Bunun baþka örneði, Zerdüþt'ün daðlardan aþaðýdaki dünyaya inmeden önce güneþe olan hitabesidir.


Eser dört bölümdür:

I. Sevinçler ve ihtiraslar
II. Bilim
III. Dans þarkýsý
IV. Final


Strauss'un eseri, bütün orkestranýn gürler gibi bir giriþi ile baþlar. Strauss, Nietzsche dibi Hýristiyanlýk inanýþý ve onun uysallýk ve ýstýrap doktrinleriyle arasý pekiyi olmamakla beraber eserin bu bölümünde orkestrayý parlak bir yüceliðe ulaþtýrýr.

Dört bölümlük eserin ilk bölümü olan "Sevinçler ve ihtiraslar" bölümü do minör tonunda uzun ve muhteþem bir kýsýmdýr.

"Bilim" baþlýklý bölümü, orkestra için gayet geniþ füg mahiyetinde olup kromatik skalanýn tüm 12 notasýný içerir. Bu kýsýmda, üst insanýn batýl inançlarýný zincirlerinden kurtuluþu canlandýrýlýr.

"Dans þarkýsý" bölümünde üst insan ilahi inayet dansýný yapar.

Son bölümde de insan ve doða arasýnda süre gelen çatýþmalar canlandýrýlýr. Bu kýsýmda "Gece yarýsý çanlarý" çalar ve Zerdüþt'ün "O Mensch, gib acht" (Ey insanlar dikkat edin) (Mahler'in 3. senfonisinde bilinen) temasý duyulur.
I suggest, you'll like this:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Vefa Çiftçioðlu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Richard Georg Strauss


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Richard Georg Strauss, Zerdüþt Böyle Dedi, Op. 30", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/216/Richard_Georg_Strauss_Zerdüþt_Böyle_Dedi_Op.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com