Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hande Dalkýlýç

Soloist Introduction

Hande Dalkýlýç

Ankara'da doðan piyanist Hande Dalkýlýç ilk piyano derslerini Prof. Güherdal Karamanoðlu Çakýrsoy'dan aldý. 1989'da akademik müzik eðitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde baþladý. Üstün yeteneðini, erken yaþlarda olgunlaþmaya ve seçkinleþmeye baþlayan müzikal formasyonunu sanatta yeterlik (doktora) düzeyine kadar bu fakültede Prof. Ersin Onay'ýn sýnýfýnda geliþtirdi.

Dalkýlýç, yüksek lisans çalýþmalarý süresince Ahmed Andan Saygun'un eserlerine aðýrlýk verdi. Bestecinin birçok piyano eserini repertuvarýna aldý, seslendirdi. Bu çerçevede, Saygun'un solo piyano eserlerinden oluþan ve bestecinin 1990 yýlýndaki ölümünden önce tamamladýðý son eseri Op. 76 Piyano Sonatý'nýn ilk seslendirmesini de içeren CD kaydý 2000 yýlý baþýnda BMP etiketiyle yayýnlandý.

Ahmed Adnan Saygun'un 100. doðum yýlý olan 2007'de BMP tarafýndan yeni bir kapak ve kitapçýkla ikinci kez basýmý gerçekleþtirilen CD'sinin yaný sýra sanatçý, yine Saygun'un Op. 34, 1. Piyano Konçertosu'nu (BMP), Muammer Sun'un ilk kez bir CD'de seslendirilen piyano solo için dört defterden oluþan 'Yurt Renkleri' Albümünü (BMP ve KALAN), Cemal Reþit Rey'in Piyano ve Orkestra için 'Bir Ýstanbul Türküsü üzerine Çeþitlemeleri'ni CD'ye kaydetmiþtir.

Hande Dalkýlýç'ýn Ulvi Cemal Erkin'in tüm solo piyano eserlerini yorumladýðý CD'si ise geçtiðimiz yýl KALAN etiketiyle piyasaya sunulmuþtur. Sanatçýnýn dünya ilk seslendirmesini yaptýðý Saygun'un Op. 76 Piyano Sonatý ve diðer kayýtlarýnda olduðu gibi Türk bestecilerinin bazý yapýtlarýnýn ilk icralarýný gerçekleþtirmesi, onun özenle biçimlediði mesleki çizgisinin bilinçli yönelimine iþaret etmektedir.

Hande Dalkýlýç, yurt içinde ve yurt dýþýnda Almanya, Bulgaristan, Etiyopya, Fransa, Güney Afrika, Ýngiltere, Ýsrail, Ýsviçre, Ýtalya, Kenya, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Mýsýr, Polonya Romanya, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelerde yaptýðý solo resitaller ve oda müziði konserlerinin yaný sýra Türk ve yabancý bir çok orkestra ile konserler gerçekleþtirmiþ, özellikle konser programlarýnda Türk bestecilerinin eserlerinin de yer almasýna özen göstermiþtir.

Sanatçýnýn katýldýðý önemli festivaller arasýnda 34. Uluslararasý Sofya Müzik Festivali, Uluslararasý Kartaca Festivali (Tunus 2002), 18. ve 22. Uluslararasý Ankara Müzik Festivali, 5. Antalya Piyano Festivali, 9. Uluslararasý Bellapais Festivali (KKTC), D-Marin Turgutreis 5. Uluslararasý Klasik Müzik Festivali yer almaktadýr.

Mart 2006'da doçent ünvanýný alan ve halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Piyano Ana Sanat Dalýnda görev yapan Dalkýlýç solistlik kariyerini yurt içinde ve yurt dýþýnda yaptýðý resital ve konserlerle birlikte radyo ve TV yayýnlarýyla sürdürmekte, virtüozitesini oluþturan güçlü teknik, derinlikli ve özgün yorumlarý her geçen gün daha geniþ bir kitleye ulaþmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Hande Dalkýlýç", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/213/Hande_Dalkýlýç.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com