Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferhat Ali Göksel

Soloist Introduction

Ferhat Ali Göksel

1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu.

1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý Çocuk ve Gençlik Þenliði'ne katýldý ve þenliðin kapanýþ konserini yapmak üzere seçilen on çocuk arasýnda yer aldý.

1987 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediði VII. Ulusal Müzik Yarýþmasý'nda Klarinet Dalý'nda birincilik ödülünü kazandý. Ayný yýl Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'na girdi ve 1994 yýlýnda "klarinet grup þefliði"ne getirildi.

1988-1991 yýllarý arasýnda Bilkent Uluslararasý Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn yaz konserlerine I. Klarinetçi olarak katýldý. Ayný üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde beþ yýl klarinet dersleri verdi.

1992 yýlýnda Ýtalya'da Musica Riva'ya katýldý ve Karl Leister'le klarinet ve oda müziði çalýþtý. Bu çalýþmalar sonunda, Karl Leister tarafýndan seçilen iki baþarýlý kursiyerden biri oldu ve kapanýþ konserini yapmaya hak kazandý.

Baþta, Ankara ve Ýstanbul olmak üzere bir çok kentte ve festivallerde oda müziði konserleri. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Borusan Filarmoni, Bursa Devlet Senfoni Orkestrasý, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrasý ile solo konserler verdi.

Sanatçý, halen Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý ve Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý "solo klarinetcisi"dir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ferhat Ali Göksel", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/212/Ferhat_Ali_Göksel.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com