Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Orhan Ahýskal

Soloist Introduction

Orhan Ahýskal

Barok ve barok öncesi eserlerin otantik icra çalýþmalarýndan çaðdaþ müziðin "avant-garde" eserlerine kadar çok geniþ bir daðarcýða sahip olan Ahýskal, kuþaðýnýn en önemli kemancýlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Çarpýcý icralarýyla tanýnan Ahýskal, konserlerinde yaptýðý eðitici konuþmalar ile de baþarýlý oldu ve olumlu yorumlar aldý.

Ahýskal, bugüne kadar seçkin oda müziði topluluklarý ve orkestralarla Litvanya, Rusya, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Kýbrýs, Þili, Ýspanya, Britanya ve ABD'de verdiði konserlerin yanýsýra üç kýtada 70'in üzerinde resital verdi.

Solist olarak Ýngiltere, ABD ve Türkiye'de senfoni ve oda orkestralarýyla da birçok konser veren Ahýskal kendisine ithafen yazýlmýþ iki ayrý çaðdaþ keman konçertosunun da Connecticut Virtuosi Oda Orkestrasý ve New Dimensions Topluluðu ile dünyada ilk seslendiriliþlerini gerçekleþtirdi. Birçok opera ve senfoni orkestrasýnýn baþkemancýlýðýný yapan Ahýskal, radyo ve TV'lerde 30'dan fazla programa da konuk edildi.

Çeþitli uluslararasý yarýþmalardan ödüller kazanan Ahýskal, Ankara Devlet Konservatuvarý ve Manchester (Ýngiltere) Kuzey Kraliyet Müzik Koleji'ndeki eðitimini takiben ABD'nin Connecticut Eyaleti'ndeki Hartt Okulu'nda keman ve oda müziði çalýþmalarýný dünyaca ünlü Emerson Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü'nün üyeleriyle sürdürdü ve Müzik Sanatlarý Doktoru derecesini aldý.

Müzik çalýþmalarýnýn dýþýnda dünya ve Türkiye tarihi üzerine araþtýrmalar da yapan Doç. Dr. Orhan Ahýskal, Türkiye'nin uluslararasý düzeyde, özellikle sanat alanýnda en üst seviyede tanýtýmý için çabalarý arasýnda çesitli konferanslar ve açýklamalý yansý gösterileri de yapmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Orhan Ahýskal", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/209/Orhan_Ahýskal.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com