Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ömür Kazýl

Soloist Introduction

Ömür Kazýl

Fagotçu bir babanýn oðlu olan fagot virtüözü Ömür Kazýl 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 9 Yaþýnda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Mehmet Ali Boðuç ile fagot çalýþmalarýna baþladý. Öðrenimi süresince birçok resital verdi ve Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ile iki kez Genç Kuþak Solistleri kapsamýnda konser verdi. Lisans II. Sýnýfta iken IV. Sýnýfa atlayarak 1999 yaz döneminde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan Prof. Mehmet Ali Boðuç'un öðrencisi olarak birincilikle mezun oldu.

Ayný yýl Detmold Müzik Akademisi'ni (Hchschule für Musik) kazandý ve Prof. Helman Jung ile fagot çalýþmalarýna baþladý. 2001 yýlýnýn Mart ayýnda The British Council'in Ankara/Bilkent'te düzenlediði "Yýlýn Genç Müzisyeni" yarýþmasýnda birinci oldu ve ödül olarak Bilkent Senfoni Orkestrasý ile solo konser gerçekleþtirdi ve Ýngiltere'de bir sene öðrenim bursu kazandý.

2001 yýlýnýn Kasým ayýnda Tokyo'da düzenlenen Uluslararasý 18. Tahta Nefesli ve Vurmalý Çalgýlar Yarýþmasý'nda 103 fagotçu arasýnda birinci olarak ve dünyanýn sayýlý orkestralarýndan birisi olan Tokyo Senfoni Orkestrasý ile solo konser gerçekleþtirdi.

Dünyanýn en iyi gençlik orkestralarýndan birisi olan “Die Junge Deutsche Philharmonie” ve Kassell Devlet Operasý'nýn solo fagotçuluðunu yapan Kazýl bunlarýn yanýnda tüm dünyada iyi bilinen bir fagotçu olan Prof. Klaus Thunemann'a kendini kabul ettirdi ve Hans Eisler Müzik Akademisi'ne kabul edildi.

2005 yýlýnýn Þubat ayýnda gerçekleþtirilen fagot ve oda müziði sýnavlarýný tam puan alarak birincilikle yüksek lisansýný tamamlayan Ömür Kazýl, þu anda Gottingen Senfoni Orkestrasý'nýn solo fagotçuluðunu yapmakta, Almanya genelindeki solistlik çalýþmalarýna da devam etmekte ve Prof. Klaus Thunemann ile "Konzertexamen" yapmaktadýr.
I suggest, you'll like this:
Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ömür Kazýl", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/204/Ömür_Kazýl.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com