Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Symphony No. 5 Op. 64 E Minor

Review of the Work

Ýlk yorumu 1888, St. Petersburg. Besteci eserin çalýndýðý ilk aylarýnda Hamburg Filarmoni Derneði Baþkaný Theodor Avé-Lallement tarafýndan sürekli olarak orada kalmasý önerilmiþ, bu istek gerçekleþmemiþ fakat daha sonra iki ayda tamamlanan senfoni öneriyi yapana adanmýþtýr.

Peter Ýlyiç Çaykovski'nin bu yapýtý baþtan sona derin acýlý duygular, mutsuzluk ve yakarýþlarla iþlenmiþ ve bazý müzik uzmanlarýnca “Kader Senfonisi” olarak yorumlanmýþtýr.


Bölümler

Senfoni dört bölümdür:

I. Andante – Allegro con anima
II. Andante cantabile, con alcuna licenzo
III. Valse. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso-Allegro vivace


Birinci bölüm (Andante – Allegro con anima) iki klarnetin kalýn seslerinden yankýlanan melankolik bir ezgiye girer. Bir tür “Leitmotiv” olan ve Tschaikovski tarafýndan “Kader temasý” diye adlandýrýlan bu ezgi her bölümde görünecek, gölgesi tüm yapýyý kapsayacaktýr. Klarnet ve fagotta beliren ana “tema” biraz iyimserlik katarsa da korkulu düþünceleri silemez, kemanlarýn sunduðu bir yan “tema” aðýr ve kuþkulu havayý sürdürür.

Ýkinci bölüm (Andante cantabile, con alcuna licenzo) kornodan yansýyan bir “tema” ile girer. Doðu kaynaklý bir dizi süslemeden sonra tekrar belirir. “Kader temasý” ve duygusal gerilimler acýlý bir “coda” ile çözülür.

“Üçüncü bölüm (Valse. Allegro moderato) tatlý ve zarif bir valsle girer, ortadaki figürlerle süslenir, bitiþte “Kader temasý” bu gölgeli mutluluðu büsbütün karartýr.

“Dördüncü bölüm (Finale. Andante maestoso-Allegro vivace) aðýr bir marþ temposuyla girer. “Kader temasý” çabuklaþan, coþan, alabildiðine parýltýlý marþý sürükleyerek eseri sonuçlandýrýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/195/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Senfoni_No_5_Op_64_Mi.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com