Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Turgut Pöðün

Composer Introduction

1977'de Ýzmir'de doðdu. Müzik eðitimine özel piyano dersleriyle baþladý. 1989 yýlýnda Prof. Dr. Fýrat Kutluk ile çalýþmaya baþlayan Pöðün, 1995 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Teori ve Kompozisyon bölümüne kabul edildi. 6 yýllýk eðitimi süresince Iþýn Metin ve Elhan Bakihanov ile kompozisyon çalýþtý. 2001 yýlýnda mezun olduktan sonra Ýstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Ýleri Araþtýrmalar Merkezinde yüksek lisans çalýþmalarýný Prof. Dr. Ýlhan Usmanbaþ ile sürdürdü.

2003 yýlýnda Rotterdam Konservatuvarý Kompozisyon Bölümünü kazanarak eðitimini Hollanda'da sürdürdü. Peter-Jan Wagemans ve Klaas de Vries ile kompozisyon. Rene Uijlenhoet ile elektroakustik müzik üzerine çalýþmalar yaptý ve bu kurumdan 2005 yýlýnda master diplomasýný alarak Türkiye'ye döndü.

Besteci þu an Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Teori ve Kompozisyon bölümünde öðretim görevlisidir ve sanatta yeterlilik porogramýnda çalýþmalarýný Mahir Çetiz ile sürdürmektedir. Turgut Pöðün ayný zamanda Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nin bünyesinde gerçekleþtirilen Çarþamba Konserleri serisinin ve Bilkent Yeni Müzik Haftasýnýn düzenleme kurulu üyesidir.

Eserleri yurtiçinde ve yurtdýþýnda seslendirilmiþ ve kompozisyon yarýþmalarýnda ödüllere layýk görülmüþtür. Daha çok oda müziðine yoðunlaþan bestecinin, solo, orkestral ve elektroakustik çalýþmalarý da mevcuttur.


Turgut Pöðün'ün Eserlerinden Birkaçý:

- "Window", ilk seslendiriliþi 30 Ekim 2009, BSO
- "Klarnet için Müzik" (Solo Klarnet), ilk seslendiriliþi 5 Nisan 2006, Ankara ÇSM
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Turgut Pöðün", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/190/Turgut_Pöðün.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com