Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Þefika Kutluer

Soloist Introduction

Þefika Kutluer

Þefika Kutluer 1979 yýlýnda üstün baþarý ile Ankara Devlet Konservatuarýndan mezun oldu. Ayný yýl Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn üyesi oldu. A. D. Konservatuarýnda flüt öðretmenliði yaptý. Kariyer çalýþmalarýna Viyana'da ve Roma'da S. Cecilia Akademisinde devam etti. Viyana'da Uluslararasý Flüt yarýþmasýnda 3. olan sanatçý ertesi yýl ayný yarýþmada dünya birincisi oldu.

1995'de Cumhurbaþkanlýðý Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü alan sanatçýya 1998 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvaný verildi.

“Hungarian Foundation for Performing Arts” tarafýndan verilen 2000 Inter-Lyra ödülünü aldý.

Sony Classical tarafýndan çýkarýlan Carmen Fantasy adlý albümü “ALTIN CD ÖDÜLÜ”ne layýk görüldü.

Ayrýca Gallo International firmasýndan “GALLO ALTIN CD KOLEKSÝYONU” ödülü aldý.

ABD, Ýngiltere, Ýsviçre, Ýtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Ýsveç, Ýspanya, Slovakya, Ýsrail, Singapur, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya, Estonya, KKTC, Makedonya, Hýrvatistan, Tunus, Karadað, Azerbaycan, Çin ve Japonya'da çeþitli konser turnelerine çýktý; uluslararasý müzik festivallerine katýldý. Radyo ve televizyon programlarý yaptý ve çok baþarýlý eleþtiriler aldý.

Ýspanya sarayýnda Kral ve Kraliçenin huzurunda ve Japonya'da Prens Mikasa'nýn himayesinde konserler verdi. “Sihirli Flüt” olarak tanýnan Kutluer birçok uluslar arasý Televizyon ve Radyo programýnda çaldý.

Zubin Mehta, Sir Charles Mackerras, Ýngiliz Royal Filarmoni Orkestrasý, Berlin Filarmoni , Ýskoç oda Orkestrasý, Northern Sinfonia, Tokyo Senfoni Orkestrasý, Litvanya Filarmoni, European Union Oda Orkestrasý, Slovak Filarmoni Orkestrasý, gibi ünlü þef ve orkestralarla konserler verdi, kompakt diskler yaptý.

Dünyada saðladýðý popülaritesi ile müzik organizasyonlarý ve festivallerin aranýlan sanatçýsý haline gelen Þefika Kutluer'in CD'leri Pan Classical, Gallo International, Naxos ve Sony Classical firmalarý tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Sanatçýnýn kompakt diskleri dünya çapýnda aranan CD'ler arasýndadýr ve çok parlak eleþtiriler almaktadýr.

Þefika Kutluer T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'na baðlý solist sanatçýdýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Þefika Kutluer", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/187/Þefika_Kutluer.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com