Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Symphony No. 2 Op. 17 C minor "Küçük Rus"

Review of the Work

Çaykovski 2. Senfoni'sine Kamenka'daki çiftlikte, 1872 yýlýnýn Haziran ayýnda baþladý, Aðustos'ta Ussova'da tamamladý; Ekim ayýnda da orkestrasyonunu yaptý. Ýmparatorluk Rus Müziði Derneði'nin Moskova Þubesi'ne ithaf edilen eser Moskova'da ilk kez 18 Ocak 1873'te Nikolay Rubinstein yönetiminde seslendirilmiþ, ve baþarý kazandýðý için de, genel istek üzerine 7 Þubat'ta tekrarlanmýþtýr.

Eserde temalarýn çoðu folklordan, özelikle Ukrayna ezgilerinden alýndýðý için müzik eleþtirmeni ve konservatuvarda profesör olan (sonradan Çaykovski'nin anýlarýný da yayýmlayan) Nikola Kaþkin (1839-1909) 2. Senfoni'ye "Küçük Rus" adýný taktý.

Peter Ýlyiç Çaykovski'nin 1881'de tekrar elden geçirdiði 2. Senfoni gerçekten de onun senfonileri içinde en ulusal olaný, halk ezgilerinin en çok kullanýlanýdýr. Besteci de eserini yazarken simetrik bir formda olmasýna çok dikkat ettiðini ve sonuçtan memnun kaldýðýný, özellikle finali beðendiðini belirtmiþtir.


Bölümler

Senfoni dört bölümdür:

I. Andante sostenuto
II. Andantino marciale, guasi moderato
III. Allegro molto vivace
IV. Moderato assai


1. Bölüm Do minör tonda, 4/4 lük ölçüde, aðýrca ve tutumlu (Andante sostenuto) tempoda bir giriþ (introduction) ile baþlar; hüzünlü, aðýt benzeri uzun giriþte bir Volga þarkýsý duyulur. Neþeli ve canlý (Allegro vivo) tempodaki asýl bölmede ise temayý kemanlar, diðer yaylý çalgýlarýn eþliðinde duyurur. Burada Volga þarkýsý kontrpuan oluþturur.

Ýkinci tema ise, tüm orkestradaki geliþimden sonra, klarnet ve fagotun eþliðinde obua tarafýndan sunulur, sonra viyola ve viyolonsellere geçerken keman ezgisel (cantabile) bir karþýt temayla katýlýr. Kýsa ve fantezi tarzýnda bir bölmeden sonra da tekrar (reprise) baþlar ve coda ile giriþteki ezginin anýmsanmasý ile bölüm sona erer.

2. Bölüm yine Do minör tonda, 4/4 lük ölçüde, aðýrca bir marþ olarak, orta hýzda gibi (Andantino marciale, guasi moderato) tempoda baþlar. Çaykovski burada, 1869'da yazdýðý, sonra da yok ettiði, ancak bir-iki fragmaný günümüze kalan Undine Operasý'ndan aldýðý marþ temasýný kullanýr ve temayý timpaninin eþliðinde klarnet ve fagotlarla duyurur. Ýkinci temayý ise birinci kemanlar süsleyerek sunar ve klarinetle fagotlar onu cevaplar. Bu iki tema büyük bir ustalýkla birbiri içine karýþýr. Bölüm yine timpani vuruþlarý eþliðinde, giriþteki gibi biter.

3. Bölüm yine ayný tonalitede, 3/8'lik ölçüde, çabuk ve çok canlý (Allegro molto vivace) tempoda bir Scherzo'dur. Çaykovski'nin þakacý yönünü de gösteren armonik ve ritmik sürprizleri de içerir. Birinci temayý birinci kemanlar sunar ve ikinci kemanlara viyolalarýn kromatik pasajý, yine birinci kemanlara ikinci temayý sunma fýrsatý verir.

Geliþimden sonra tekrar beliren birinci temadan sonra 2/8 lik ölçüde ilginç ritimle çocuksu doðallýktaki trio bölmesi baþlar. Ustaca iþlenen tema tahta üflemeliler ve korno ile duyurulur. Bölüm scherzo'nun tekrarý ve coda ile sona erer.

4. Bölüm Do Majör tonda, 2/4 lük ölçüde, olabildiðince orta hýzlý (Moderato assai) tempodaki Finale, senfoninin en parlak bölümüdür. Önce, Ukrayna halk ezgisi olan Turna þarkýsýnýn temasý törensel bir giriþten sonra birinci kemanlarla sunulur.

Yine birinci kemanlarla duyurulan ikinci tema ise Çaykovski'nindir. Armonik yeniliklerle sergilenen bu iki tema bir passacaglia gibi varyasyonlarla iþlenir ve çok parlak bir bitiriþ pasajý (stretta) ile, olaðanüstü bir orkestrasyonla senfoni sona erer.


Genellikle Çaykovski'nin eserlerini pek beðenmeyen, her birine acýmasýzca ayrý bir bahane bulan ünlü eleþtirmen ve besteci César Cui (1835-1918) bile 2. Senfoni'yi takdir etmiþ, "Rusya'da Müzik" adlý kitabýnda "muhteþem" olarak tanýmlamýþtýr.

Tüm bunlara karþýn senfoni 1954 yýlýna kadar basýlmamýþ, Çaykovski'nin 1880'de dört el piyano versiyonu olarak uyguladýðý senfoni, bu þekliyle 12 Þubat 1881'de ilk kez Petersburg'da çalýndýktan sonra, yine ayný yýl, ayný kentte yayýmlanmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 2 Op. 17 Do minor "Küçük Rus"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/177/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Senfoni_No_2_Op_17_Do.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com