Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Richard Wagner, Siegfried Ýdil

Review of the Work

Richard Wagner, aþýrý sevinç içinde karýsýnýn doðum günü için bir eser bestelemeyi planlamýþ ama bunu gizli tutmuþtu. 1870 Kasým'ýnda eseri tamamlayarak notalarý 4 Aralýk 1870 günü arkadaþý Hans Richter'e teslim etti ve ondan ufak bir orkestra toplamasýný istedi.

Orkestra þefi Richter partileri yazdý ve Zürih Þehir Orkestrasý konzertmaisteri (baþkemancý) Oskar Kahl'ýn yardýmýyla müzikçileri bir araya getirerek kentin eski tiyatrosunda 21 Aralýk 1870 günü gizlice prova yaptýrdý. Bu provaya Wesendonck ailesi de katýlmýþtý. 24 Aralýk'ta (yani Noel günü) müzikçiler Lucerne'e geldi; Hotel du Lac'taki provayý bu kez Wagner yönetti.

Siegfried Ýdil (Siegfried Idyll) 1876'da sahnelenecek olan Siegfried Operasý'nýn ikinci ve üçüncü perdesinden aþk sahnesi, Wotan'ýn vedasý, Brünnhilde'nin selamý motifleri ile, obuanýn duyurduðu "Schlaf, mein Kind, schlaf ein" (Uyu yavrum, uyu) adlý eski bir anonim ninni ve korno ile üflemelerde 4/4 lük ölçüde beliren neþeli kuþ sesleri (Waldweben-Orman sesleri) ile ustaca ve zarif bir büyüyle örülmüþtür.

Ýlk tema 4/4 lük ölçüde, sakin hareketle (Ruhig bewegt) Brünnhilde'nin "Ewig war ich, ewig bin ich, ewig in süss sehnender Wonne" (Sonsuza kadar tatlý bir hazla beklemiþtim, bekliyordum) sözlerini yansýtan yaylý çalgýlarla duyurulur.

Klarinet ise karþý temayý, "O Siegfried, Herrlicher" sözlerini 4/4 lük ölçüde içtenlikle yansýtarak bunu cevaplar. Bu iki tema geliþtirilir, kaynaþtýrýlýr. Diðer temalarýn iþlenmesinden sonra, dorukta Siegfried'in neþeli haykýrýþý, korno çaðrý motifi belirir. Sonda yaylýlarýn iki ana temayý zarif þekilde tekrar duyurmasýndan sonra Ýdil, Mi Majör tonda hafifçe sona erer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Richard Wagner


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Richard Wagner, Siegfried Ýdil", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/163/Richard_Wagner_Siegfried_Ýdil.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com