Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Mehmet Sönmez

Soloist Introduction

Mehmet Sönmez

2000 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Kontrbas bölümünden pekiyi derece alarak birincilikle mezun olan sanatçý, ilk müzik öðrenimine 4 yaþýnda babasý Ünal SÖNMEZ gözetiminde Kanun ile baþlamýþtýr. Orkestra eþliðinde ilk solo konserini verdiði 1995 yýlýndan ben bir çok baþarýya imza atan Sönmez, Fransa'da bulunan "Akdeniz Gençlik Orkestrasý"'na davet edilerek bu orkestranýn Kontrbas Grup Þefliðini üstlendi. Bu arada Prof. Jean Marc ROLLEZ ile ustalýk çalýþmalarý da yaptý.

Üyesi olduðu "Anadolu Kontrbas Dörtlüsü" ile birlikte davet edildiði "Neerpelt 47. Avrupa Müzik Festivali" (Belçika) kapsamýndaki oda müziði yarýþmasýnda takdire deðer bir baþarý göstererek, 103 grup arasýndan aldýðý birincilik ödülünün yaný sýra "Summa Cum Laude" madalyasýnýn da sahibi olmasý ona kariyerine iyi bir baþlangýç yapmasýný saðladý.

Birçok TV ve radyo programýnda konserler de veren sanatçý 2000 yýlýnda tekrar davet edildiði Belçika'da Kraliyet Filarmoni Orkestrasý ve Flaman Operasýnda ünlü þeflerle çalýþtý. Bu arada "Belçika Beethoven Akademisi"'nde orkestracýlýk üzerine çalýþmalar da yapan sanatçý halen etkin bir þekilde orkestra, solo, oda müziði ve resital çalýþmalarý yapmaktadýr. Piyano, Yaylý Sazlar Orkestrasý için çeþitli besteleri. Kontrbas Dörtlüleri için de birçok düzenlemesi de bulunan Sönmez, 2005 yýlýndan beri Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý üyesidir.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Mehmet Sönmez", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/16/Mehmet_Sönmez.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com