Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Jean Sibelius, Tuonela Kuðusu No. 2 Op. 22

Review of the Work

14. Runo'da sözü edilen ölümün simgesi olan kuðuyu canlandýrýr ve "Tuonela Kuðusu" adýný taþýr. Aslýnda önceleri Jean Sibelius'un üçüncü destaný olan bu senfonik þiirde "Ölüler Diyarý" (Manala) adý verilen Tuonela kapkaranlýk, güçlü ve geniþ ýrmak akýntýlarýyla kuþatýlmýþ gizemli bir yerdir. Kuðu, Ölüler Tanrýsý (Fin Mitolojisinin Hades'i) Tuoni'nin emrinde, dalgalar üzerinde aldatýcý þarkýsýyla ölenlerin ruhunu çaðýrýp dolaþmaktadýr.

Bu dört destan arasýnda en baþarýlýsý olan ve 1893'te yazýlan Tuonela Kuðusu aðýrca ve çok tutumlu (Andante molto sostenuto) tempoda, elejik bir ezgiyle baþlar. Davullarýn yumuþak sesleri ve yaylý çalgýlarýn sürdinli hafif eþliðinde Ýngiliz kornosu 9/4 lük ölçüde bu çaðrýyý duyurur.

Zaman zaman kontrabasýn katýlmadýðý yaylýlar bu kandýrýcý sireni unison olarak vurgular. Gece yarýsý güneþinin mat ýþýðýnda söylenen bu ezgiye birinci viyolonsel ya da viyola ile (sanki ölümlü bir ruh Tuonela'ya ulaþmýþ gibi) cevap verilir.

Metal üfleme çalgýlar uzun bir sessizlikten sonra sürdinli birinci kornonun kuðunun þarkýsýnýn bir kýsmýnýn ekolu tekrarýyla canlanýr; sonra da müzik doruða ulaþýr (con gran suono).

Bunu yaylý çalgýlarýn yayýn tersiyle (col legno) çok hafif (pianissimo) çalýþý izler: Kanat tüylerinin hafif hareketini simgeleyen bu gizemli havadan sonra, arabesk motiflerle canlandýrýlan kuðunun son cümlesi duyulur.

Sonra yaylý çalgýlar yayý normale çevirerek eseri azar azar aðýrlaþan (poco a poco meno moderato) tempoda sona ulaþtýrýrken viyolonselin ezgisi buna katýlýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Jean Sibelius


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Jean Sibelius, Tuonela Kuðusu No. 2 Op. 22", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/159/Jean_Sibelius_Tuonela_Kuðusu_No_2_Op_22.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com