Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Esen Kývrak

Soloist Introduction

1977 yýlýnda Afyon'da doðan Esen Kývrak, keman eðitimine 1988 yýlýnda Ýzmir Devlet Konservatuarýnda Prof. Hazar Alapýnar ile baþladý.

1995 yýlýnda dünyanýn önde gelen müzik okullarýndan biri olan Viyana Müzik Akademisi'nde Prof. Josef Sivo'nun sýnýfýna kabul edildi. Ayný yýl Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yýlýn sanat alanýnda en baþarýlý genci seçilip burs alma hakký kazandý.

Baden Devlet Operasý, Viyana United Filarmoni ve Viyana Senfonietta gibi çeþitli orkestralarýn konser, kayýt ve turnelerinde görev aldý.

2001 yýlýnda Viyana Müzik Akademisi Solistlik Bölümü'nde Lisans eðitimini bitiren sanatçý, Yüksek Lisans eðitimini 2006 yýlýnda Prof. Michael Frischenschlager'in sýnýfýndan en yüksek derece olan "Takdir" ile tamamladý.

Toronto Gençlik Senfoni, Ensemble Salieri, Concertante Wien, Ýzmir Devlet Senfoni, Ýzmir DESO, Bursa Bölge Devlet Senfoni, Ýstanbul Devlet Senfoni, Ýstanbul Senfonietta, Eskiþehir Büyüksehir Belediyesi Senfoni, Çukurova Devlet Senfoni, Ankara Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý gibi çeþitli orkestralar eþliðinde solist olarak konserler veren Kývrak, birçok uluslararasý organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

2005 yýlýnda Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nýn ilk asil keman sanatçýsý oldu. 2006'da Lizbon Metropolitan Orkestrasý'nda konuk baþkemancýlýk görevine getirildi.

Halen Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý, Borusan Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü ve Borusan Oda Orkestrasý'ndaki görevini sürdüren Kývrak ayný zamanda Viyana Senfonietta Orkestrasý'nýn baþkemancýlýðýný yapmaktadýr.

Esen Kývrak, Borusan Kültür ve Sanat tarafýndan kendisine verilen 1714 yýlý, Antonio Stradivarius yapýmý keman ile çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Esen Kývrak", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/158/Esen_Kývrak.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com