Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ýbrahim Aydoðdu

Soloist Introduction

1979 yýlýnda Konya'da doðdu. 1991 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda öðrenimine baþladý. Öðrenimi süresince Yrd. Doç. Nuray Eþen ile çalýþtý. 2001 yýlýnda okuldan lisans diplomasýný pekiyi derece ile aldý.

2003 yýlýnda Macaristan'ýn Budapeþte þehrinde Frans Liszt Müzik Akademisi'nde yaptýðý baþarýlý dinletiden dolayý konser daveti aldý. Yaptýðý resitalde performansý büyük beðeni kazandý. Öðrenim süresince Marcio Carnerio, Alexander Rudin, Raphael Wallfisch, Phillippe Müller, Mikos Perengi, Csaba Onczay, György Nador gibi ustalarla çalýþma fýrsatý buldu.

2000 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Orkestrasý ile Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Konser Salonunda þef Ýbrahim Yazýcý yönetiminde C. Saint-Saens Viyolonsel Konçertosunu seslendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrasýnda grup þefi olarak yurt içi ve yurt dýþýnda baþarýlý konserler verdi. Çeþitli oda müziði topluluklarýyla çok sayýda bestecinin eserlerini seslendirdi.

Halen CSO da viyolonsel sanatçýsý olarak görevine devam etmektedir.

Çellist Ýbrahim Aydoðdu, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in (CSO Viyolonsel Dörtlüsü) üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ýbrahim Aydoðdu", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/149/Ýbrahim_Aydoðdu.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com