Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1832, Londra. Besteci Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý bir gezi iki önemli ürün býrakmýþtýr: "Fingal Maðarasý" uvertürü ve "Ýskoç Senfonisi".

Genç sanatçý gezip gördüðü yerlerin etkisinde kalmýþ, özellikle ilgi çekici doða olayý, "Fingal Maðarasý"na hayran olmuþ, notlar almýþ, bazý taslaklar hazýrlamýþtýr.

Berlin'e dönüþünde "Hebrid Adalarý" konusundaki izlenimleri sorulduðunda "Anlatýlmaz, çalýnýr..." diyerek piyanoya oturmuþ, uvertürün ana "tema"sýný dinletmiþtir.

Mendellohn elindeki Ýskoçya notlarýný 1830 yýlýnda Roma gezisi boyunca geliþtirmeye çalýþmýþ, uvertür 1832 yýlý baþlarýnda Paris'te tamamlanmýþtýr.

Kýzkardeþine yazdýðý bir mektupta bu olay nedeniyle þu satýrlar yer alýr: "Ortadaki 'mi minör' bölüm bana çok aptalca geliyor. Ve balýk yaðý, martý, tuzlubalýktan çok 'kontrapunta' kokuyor..."

"Fingal Maðarasý" uvertürü dalgalarýn peþpeþe kýyýya yayýlýp maðaraya saldýrýþýný anlatan "tema"sýyla ünlüdür.
I suggest, you'll like this:
Richard Wagner, Tannhauser Uvertürü


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Felix Mendelssohn


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/131/Felix_Mendelssohn_Fingal_Maðarasý_Hebrid.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com