Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hüseyin Sermet

Soloist Introduction

Hüseyin Sermet

1955 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Hüseyin Sermet müzik çalýþmalarýna yedi yaþýnda baþlamýþtýr. 1965 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na giren sanatçý ünlü Türk müzikçileri ve bestecileri Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun ile çalýþtý.

Türk hükumetinin verdiði parasal destekle Hüseyin Sermet 1968 yýlýnda Fransa'ya "Conservatoire Superieur de Musique de Paris"e gönderildi. Sermet, Olivier Messiaen ile kompozisyon çalýþtý ve "Ecole Normale Superieure de Musigue" de Thierry ve Brunhoff'un derslerini izledi.

Ayný zamanda Paris'de Nadia Boulanger ile de çalýþtý. Sanatçý 1974 yýlýnda Münih uluslararasý oda müziði yarýþmasýný kazandý ve Lili Boulanger ödülünü aldý. 1975 yýlýnda Maurice Ravel uluslararasý yarýþmasýnda üçüncülüðü elde etti ve bu baðlamda SACEM'in özel ödülünü aldý.

Ayný yýl Paloma O'Shea uluslararasý yarýþmasýnda Lili Boulanger ödülü verildi. 1981 yýlýnda Ýspanya'da Jaen ve Milano'da Ettore Pozzoli uluslararasý yarýþmalarýnda birincilik ödüllerini kazandý. 1983 yýlýnda Brüksel Reine yarýþmasýnda finalist oldu. Ýtalya'da Francesco Paolo Neglia yarýþmasýný aldý.

1985 yýlýnda Zürih'de Geza Anda yarýþmasý ödülünü elde etti. 1988 yýlýnda Ýstanbul Boðaziçi Üniversitesi tarafýndan onursal doktor ilan edildi ve 1991 yýlýnda devlet sanatçýsý oldu.

Hüseyin Sermet Milano, Venedik, Bolonya, Lizbon, Barselona, Valensiya, Zürih, Londra, Brüksel, Amsterdam, Paris (Champs-Elysee Tiyatrosu, Gaveau, Pleyel ve diðerleri) gibi hemen hemen bütün büyük Avrupa kentlerinde ve Meksika, ABD ve Japonya'da sahneye çýkmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Hüseyin Sermet", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/130/Hüseyin_Sermet.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com