Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Oydýn Alimova

Soloist Introduction

Oydýn Alimova

Oydýn Alimova 1989 yýlýnda Özbekistan Taþkent'de doðdu. 1996 yýlýnda Uspensky Devlet Müzik Okulu'nun yetenek sýnavýnda L. R. Florenyeva'nýn öðrencisi olarak piyano sanat dalýna kabul edildi.

2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The International Children's Festival"ine katýldý.

2003 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'na Zarema Safarova'nýn öðrencisi olarak kabul edildi.

2004 yýlýnda Edirne'de gerçekleþtirilen Mimar Sinan Rotary Kulübü VII. Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý na katýlarak Teþvik Ödülü kazandý.

2005 yýlýnda Bulgaristan Sofya'da gerçekleþtirilen "Lubomir Pipluov International Young Virtuoses Competition" yarýþmasýnda Teþvik Ödülü kazandý.

Hüseyin Sermet, Franz Andreas Kolly, Oxana Yablonskaya'nýn gerçekleþtirdiði ustalýk sýnýflarýna aktif olarak katýldý.

2007 Mayýs ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilen "2. Pera Piyano Yarýþmasý"nda ikincilik ödülü kazandý.

2007 Temmuz ayýnda Antalya'da gerçekleþtirilen "12. Uluslararasý Canetti Müzik Festivali"ne katýlarak Prof. Milena Mollova ve Prof. Alla Halapsis ile çalýþma imkâný buldu. Ayrýca bu festivalde ikincilik ödülüne layýk görüldü.

Oydýn Alimova 2009 yýlý itibariyle halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi öðrencisidir. Piyano çalýþmalarýný 2003 Eylül ayýndan beri Prof. Gulnara Aziz ile sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Oydýn Alimova", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/128/Oydýn_Alimova.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com