Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Orhan Þallýel

Conductor Introduction

Orhan Þallýel

Orhan Þallýel 1968 yýlýnda Adana'da doðdu. Ýstanbul Mimar Sinan Devlet Konservatuarý'nda Fagot ve Kompozisyon'dan diploma aldý. Daha sonra Hollanda ve Finlandiya'da Orkestra, Koro ve de Opera þefliði, bestecilik dallarýnda eðitimine devam etti ve üstün bir baþarýyla diploma aldý.

Finlandiya'da Kuhmo Oda Müziði festivalinin genel sanat yönetmenliði ve müdür yardýmcýlýðýný yaptý. Türkiye ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde yüzlerce opera, bale, senfonik konser ve TV programý yaptý.

Kendi eserlerinin dünyada ilk çalýnýþlarýný yöneterek (Ýmpressions Almanya 2001 The Winds from South, Finlandiya 2002, Two Castels of Bosphorus Polonya 2003) ülkemizi baþarýyla temsil etmiþtir.

"Fetih Senfonisi" (2001 Mayýs), "Bursa Senfonisi" (2001 Ekim) adlý iki senfonisi "Çanakkale Þehitleri" (2001 Mart) adlý bir balesi ve de "Kuvayi Milliye" (2003 Ekim) adlý bir opera bestelemiþ olan sanatçýnýn, ayrýca çoksesli müziðin ülkemizde yaygýnlaþmasý adýna geliþtirdiði birçok proje vardýr.

Uygarlýklar Beþiði Anadolu 2000 (Kültür Bakanlýðý adýna), Hoþgörü Ýmparatorluðu (2000), Art of Anatolia (2001), Colors of Turkey (2003) adlý projeler bunlardan bazýlarýdýr.
I suggest, you'll like this:
Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Orhan Þallýel", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/127/Orhan_Þallýel.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com