Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sergey Sergeviç Prokofyev

Composer Introduction

Sergey Sergeviç Prokofyev

Sergey Sergeyeviç Prokofyev (Sergei Sergeyevich Prokofiev, d. 27 Nisan 1891 – ö. 5 Mart 1953) birçok deðiþik müzik türünü ustalýkla icra edebilen, bu özelliði ile 20. yüzyýlýn en önemli yorumcularýndan sayýlan ünlü piyanist ve bestecidir.

Hayatý

Çocukluk ve gençlik yýllarý

Prokofyev; Sontsovka, o zamanlar Rusya Ýmparatorluðu'nda þu an ise Donetsk Oblast, Ukrayna'da bulunan bir köyde dünyaya geldi. Annesi bir piyanist babasý ise zengin bir ziraat mühendisi idi.

Prokofyev'in olaðan dýþý müzik yeteneði 5 yaþýnda ortaya çýktý. Müzik eðitimi, annesinden aldýðý piyano dersleriyle baþladý. Bir süre sonra, dinleyicilerini aile dostlarý ve komþularýn oluþturduðu konserler vermeye baþladý. Üzerine eserler yazmak amacýyla temalarýný not aldýðý, küçük köpek yavrularý adýný verdiði bir not defteri tutmaktaydý.

Annesi, St. Petersburg'da oturan babasýný ziyarete gittiðinde, büyük þehrin müzik ortamýný görmesi için Sergei'i de yanýnda götürürdü. Bu geziler sayesinde Prokofyev, Rus bestecilerinin büyük çaplý yapýtlarýný dinleme fýrsatý bulmuþtu. 7 yaþýnda ise satranç oynamayý öðrendi ve bu oyunu zamanýndaki þampiyonlarla boy ölçüþebilecek kadar ustaca oynadý. Prokofyev'in hayatý boyunca bu ikili (müzik ve satranç) bir tutku olarak kaldý.

Bu arada Gliere'in (1875-1956) öðrencisi oldu ve onun tarafýndan Glazunov'a (1865-1936) tanýþtýrýldý. Petersburg Konservatuvarý'na yazýlan Prokofyev, burada Liadov, Rimski-Korsakov ve Vitol'ün öðrencisi oldu.

Ustalarýnýn pedagojik akademiciliðiyle pek bütünleþemeyen besteci, klasik öðretimin baskýsýna beceriksizce karþý çýkýyordu ve bu durumu tekniðini borçlu olduðu Yesipova ve orkestrayý tanýmasýna yardýmcý olan Çerephin'le yaptýðý çalýþmalar sayesinde dengeleyebiliyordu. Böylelikle yaþadýðý dönemin müzik ve sanat yaþamýna dalan besteci, 1. Piyano Konçertosu, Toccata ya da Kumarbaz gibi son derece çeþitlilik gösteren yapýtlarda yavaþ yavaþ oluþan yeni bir dille kendini kabul ettirdi.

1902 yýlýnda yorum dersleri almadan önce bile birkaç tane yenilikçi eser bestelemiþti. Ýlk zamanlarýnda ürettiði bir Fa major eserinde siyah notalara dokunmayý sevmediðinden si bemolü kullanmamýþtý. Yeteri kadar teorik alt yapýyý öðrendikten sonra kendi tarzýný oluþturacak denemelere baþladý.

1910 yýlýnda babasýnýn ölmesi ilen birlikte ekonomik desteði de sonra erdi, ama bu süreye kadar edindiði ünü ile kendi yaþamýný geçindirebilecek kadar para kazanabildi.

1918 yýlýnýn Mayýs ayýnda hem Rusya'daki devrimin etkisi ile huzursuz ortamdan kaçmak hem de kendi deneysel müziðini yapabileceði daha rahat bir ortam bulmak için kalýcý bir süreliðine olmak üzere Amerika'ya doðru hareket etti.


Yurt dýþýndaki yaþamý

Müziðinin olgunlaþmasýnda önemli bir yere sahip olan film müziðine duyduðu ilgiden dolayý film endüstrisinde bulundu. Kendine ve diðer birtakým Rus bestecilerine ait kaydý bulunmayan piyano eserlerinin kayýtlarýný yaptý.

San Fransisko'ya ulaþtýktan sonra hemen diðer ünlü Rus sýðýnmacýlarla karþýlaþtýrýldý. Bundan sonra da New York'ta bir solo konser vermek üzere yolculuða çýktý. Bunu diðer konserler izledi. Bir opera bestelemek için bir anlaþma imzalamasýna raðmen çesitli sorunlardan dolayý bu opera macerasý baþarýya ulaþamadý ve bu baþarýsýzlýk Prokofyev'in Amerika macerasýnýn da sonu oldu. 1920 yýlýnda Rusya'ya baþarýsýz bir þekilde dönmek istemediðinden dolayý Paris'e gitti. Burada kendisinin müziðine daha hazýr olan bir ortam bulan Prokofiev yarým býraktýðý iþlerine geri döndü ve onlarý bitirdi.

Debussy, R. Strauss, Skryabin, Schönberg gibi bestecilerin yapýtlarýný inceleyerek bunlardan kýsa bir süre için etkilendi. 1917'den 1933'e kadar Avrupa'da bulunmuþ olan Prokofyev, Diaghilev'le de tanýþtý ve onun için baleler besteledi; operanýn yaný sýra bunlar da Prokofyev için bir araþtýrma alaný oluþturuyordu. Çelik Adým (1925), Ateþ Perisi (1922-1925) bu çalýþmalarý arasýndadýr.

1930'lu yýllarýn baþýnda Prokofyev'in evine duyduðu özlemin artmasý ile eserlerinin prömiyerlerini daha sýk olarak kendi ülkesinde yapmaya baþladý.


Sovyetler Birliði'ne geri dönüþ

Avrupa'ya pek alýþama­mýþtý; 1927'de S.S.C.B'ne yaptýðý bir geziden sonra, 1933'te buraya kesinlikle yerleþmeye karar verdi. 1934 yýlýnda Prokofyev kalýcý olarak Sovyetler Birliði'ne geri döndü. Ailesi ise kendinden bir yýl sonra geri dönebildi. Sovyetler Birliði'ndeki deðiþen politikalar sayesinde kendine daha özgür bir alan bulabildi, yalnýz bu politakalar Rus yorumcularýn neredeyse tümüyle dýþarý ile olan iliþkisini koparýyordu.

Ýþte bu tarihten sonra, önünde çok verimli bir yoðun çalýþma dönemi açýldý ve bunun sonucunda müzikçi büyük boyutlu yapýtlar oluþturdu: Savaþ ve Barýþ (1941-1942), Has Bir Adam (1947-1948) gibi operalar; Romeo ve Jülyet (1935), Taþtan Çiçek (1949) gibi baleler; Aleksandr Nevski (1938), Barýþ Bekçisi (1950) gibi kantatlar bu eserler arasýndadýr.

Sovyet döneminin baþlýca özelliði, temelde, açýk seçiklikten, giderek artan yalýnlýktan oluþmuþ, ritimlerde ve klasik ama özgün biçimlere baðlýlýkta kendini belli eden bir klasisizmdir. Gösteri biçimleri sayýlan opera ve baleye düþkünlüðüne karþýn Prokofyev, senfonik müzikten uzaklaþmadý.

Bu anlayýþ içinde, besteci ilk yapýtlarýný senfonik bir tarzda yeniden ele aldý: Ateþ Perisi operasý 3. Senfoni'ye, Müsrif Oðul 4. Senfoni'ye dönüþtü. Daha baþka yapýtlarýný da süit biçiminde ele aldý: Ýskit Süiti; Üç Portakalýn Aþký; Teðmen Kije (film müziði, 1934); Romeo ve Jülyet.

Son olarak, ilk ustalarýnýn etkilerinin birçok yapýtýnýn kökeninde yer aldýðý görülür: Bunlar arasýnda çok sayýda piyano parçalarý, dokuz sonat, piyano ve keman için sonatlar; piyano, keman, viyolonsel için konçertolar, iki telli çalgýlar dörtlüsü, divertimentolar ve uvertürler vardýr.

1941 yýlýnda geçirdiði ilk kalp krizi ile bozulmaya baþlayan saðlýðý savaþ ve savaþ sonrasý yýllarda giderek bozularak 5 Mart 1953 günü 62 yaþýnda iken ölmesine neden oldu.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Sergey Sergeviç Prokofyev


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Sergey Sergeviç Prokofyev", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/123/Sergey_Sergeviç_Prokofyev.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com