Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferdinand David, Trombone Konçertinosu B flat Major

Review of the Work

Ferdinand David'in Orkestra ve Trobon için Konçertino'su David'in Felix Mendelssohn'un konzertmeister'ý olmasýnýn ertesi yýlýnda yazýlmýþtýr. Bu beste trombon repertuarýnýn bir köþe taþý haline gelmiþ ve sýkça çalýnýr olmuþtur.

Eser, Wagner'imtrak ritmik motiflerle Mendelssohn'vari lirikliði birleþtirerek Alman Romantik döneminin en iyi öðelerinden kimilerini barýndýrmaktadýr. Kahramansý, dramatik dýþ bölümler yoðun bir cenaze marþýný sarmalamakta, trombonistin geniþ bir romantik dýþavurum tarzý sergileyebilmesine olanak tanýmaktadýr.

Trombon Konçertosu dýþýnda F. David beþ keman, bir fagot konçertosu, çok sayýda lirik þarký, bir yaylý çalgýlar sexteti, ve keman için çok sayýda parça bestelemiþ; ancak 1852 yýlýndaki opera eseri "Hans Wacht"ýn Leipzig'de iki temsil oynanmasýnýn ardýndan karþýlaþtýðý baþarýsýzlýktan sonra kendini asýl olarak baþka bestecilerin eserlerini düzenlenmeye yoðunlaþtýrmýþtýr. Bu baðlamdaki yayýnlarýndan birisi Bach'ýn solo keman süitlerinin ilk edisyonudur.

Bir diðer konçertinosu olan, 1837 yýlýnda Karl Traugott Queisser için yazdýðý "Trombon ve Orkestra için Konçertino Mi bemol Op. 4" en beðenilen eseridir. Eserin ilk seslendiriliþi büyük bir baþarý olmuþ ve bundan sonra yalnýzca Almanya'da deðil, tüm dünyada sýk sýk seslendirilmeye baþlanmýþtýr. Ferdinand David'in ölümünden sonra düzenlenen anma töreninde de seslendirilen konçertino, trombon daðarcýðýnýn en önemli ve en zor yapýtlarýndan biridir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ferdinand David, Trombon Konçertinosu Si bemol Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/122/Ferdinand_David_Trombon_Konçertinosu_Si_bemol.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com