Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Selin Gürol

Soloist Introduction

Selin Gürol

1990 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 2001 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Ahmet Kara'nýn sýnýfýnda klarinet eðitimine baþladý. 2004 yýlýndan itibaren konservatuvarýn düzenlemiþ olduðu birçok solo konserlere ve oda müziði çalýþmalarýna katýldý.

10-11 Mart 2006 tarihinde Yusuf Güler Aksöz yönetimindeki Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde "Genç Yetenekler" konserinde Atatürk Kültür Merkezi'nde solist olarak konser verdi.

2006 yýlýnýn Ocak ayýnda Doðuþ Grubu tarafýndan kurulan Rengim Gökmen'in yönetimindeki Doðuþ Çocuk Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazanarak Türkiye'nin birçok þehrinde ve 3. ve 4. D-Marin Uluslararasý Müzik Festivali'nde, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'yla birleþerek verdiði konserde yer almýþ olup, 2007 senesinin Eylül ayýnda mezun oldu.

4 Aralýk 2006 tarihinde "4. Akdeniz Çaðdaþ Müzik Günleri"nde Borusan Filarmoni Orkestrasý sanatçýlarýndan oluþan toplulukta yer alarak konser verdi.

2007 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nin sýnavýný burslu olarak kazanarak lise bölümündeki eðitimine Selen Akçora'nýn sýnýfýnda devam etmeye hak kazandý. Bilkent Konser Salonu ve Ahmet Adnan Saygun Eðitim ve Araþtýrma Merkezi'nde, Bilkent Üniversitesi'nin düzenlemiþ olduðu konserlerde ve resitallerde ve klarinet sanatçýsý Vladimir Zverev'le oda müziði çalýþmalarýnda ve konserlerinde yer aldý.

2007 yýlýndan itibaren Iþýn Metin ve Orhun Orhon yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn üyesi olarak konserlerde yer almaktadýr. Ayrýca her yýl Ýstanbul'da düzenlenen "Sesin Yolculuðu" adlý çaðdaþ müzik festivalinde iki kez yer almýþtýr.

24-30 Temmuz 2008 tarihinde Vladimir Ashkenazy yönetimindeki Türk-Yunan Gençlik Orkestrasý'nýn üyesi olarak Türkiye'de Ýstanbul ve Ankara, Yunanistan'da Atina ve Patras'da konserlerde yer aldý.

Her yýl Belçika'nýn Brüksel þehrinde düzenlenen ve bu yýl 11.si gerçekleþtirilecek olan "Musica Mundi Festival"ine katýlým için gerçekleþen sýnavý kazanýp burslu olarak Walter Boeykens ile oda müziði ve solo masterclass için hak kazanmýþtýr.

Sanatçý halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi, Müzik Hazýrlýk Lisesi'nin Lise-4 sýnýfýnda Selen Akçora'yla klarinet eðitimine devam etmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Selin Gürol", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/120/Selin_Gürol.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com