Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Deniz Toygür

Soloist Introduction

Deniz Toygür

1988 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1999-2000 öðretim yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nun giriþ sýnavlarýný kazanarak, bu okulda Feruza Abdullaeva ile 9 yýl sürecek olan keman eðitimine baþladý.

Eðitim süresi boyunca çeþitli yerlerde Vanya Milanova, Mintcho Mintchev, Vesselin Paraschkevov, Peter Sheppard-Skaerved, Alexander Vinnitski, Mark Power, Patricia Kopatchinskaja ve Alexander Markov'un ustalýk sýnýfý çalýþmalarýna katýldý.

2005 Nisan ayýnda Bulgaristan'ýn Bourgas kentinde gerçekleþtirilen "Prof. Pancho Vladigerov - Alman ve Avusturya Müziði 6. Uluslararasý Müzik Yarýþmasý"nda birincilik ödülü kazandý. Ayný yarýþmada Alman besteci Jeannot Heinen'in "Konser Partitasý" adlý eseri de yorumlayarak bu eser için konulan özel ödüle de layýk görüldü. Ayný yýl, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Lisesinden birincilikle mezun oldu.

2006 Mart ayýnda Erhan Torlular yönetimindeki Konya Selçuk Oda Orkestrasý, 2008 Mayýs ayýnda S. Daðhan Doðu yönetimindeki Baþkent Oda Orkestrasý ile J. S. Bach'ýn Re minor Ýki Keman Konçertosu'nu seslendirdi.

2006 Ekim ayýnda Mersin'de düzenlenen "2. Ulusal Gülden Turalý Keman Yarýþmasý"nda 17-25 yaþ grubunu içeren 3. Kategoride ikincilik ödülü aldý. Bu baþarýnýn ödülü olarak Münif Akalýn yönetimindeki Mersin Oda Orkestrasý eþliðinde Vivaldi'nin Mevsimler'inden Ýlkbahar-Yaz'ý, Cem Mansur yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý ile Vitali'nin Chaconne adlý eserlerini seslendirdi.

2007 Nisan ayýnda 6.sý düzenlenen Afyon Klasik Müzik Festivali'nde piyanist Emir Gamsýzoðlu ile birlikte bir resital verdi. Yine ayný yýl Nisan-Mayýs aylarý içerisinde piyanist Baþar Can Kývrak ile birlikte Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi ve Bilkent Konser Salonunda resitaller gerçekleþtirdi.

2007 Mayýs ayýnda Ýbrahim Yazýcý þefliðindeki Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde Ravel "Tzigane"ý seslendiren Deniz Toygür, Temmuz ayýnda, her yýl dünya çapýnda yapýlan seçmeler sonucu on ikilinin katýldýðý, Ýsviçre'nin Lozan kentinde "Pierre Amoyal ve Bruno Canino" tarafýndan düzenlenen keman-piyano ustalýk sýnýfýna Pierre Amoyal tarafýndan davet edilerek katýldý.

Deniz Toygür bu masterclass'ta kendini dinleyip beðenen bir bayan tarafýndan armaðan edilen 1936 yýlý Emanuelle Egildo yapýmý keman ile çalmaktadýr.

2007 yazýnda Dünya Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn turnesine 3 konzertmaisterden biri olarak katýldý ve Kasým 2007-Temmuz 2008 Ýtalya-Slovenya turnelerine davet edildi.

2008 Temmuz ayýnda Los Angeles'ta yapýlan "Uluslar arasý Genç Sanatçýlar Festival"ine dünya çapýnda davet edilen 12 kemancýdan biri oldu.

2009 yýlý boyunca ÇSM'de resital, Ender Sakpýnar þefliðinde Filarmonia Ýstanbul Oda Orkestrasý eþliðinde bir konser, Ýsviçre'de solo ve oda müziði konserleri ve Ýstanbul Ýþ Sanat konser salonunda Emir Gamsýzoðlu ve Mehmet Ali Alabora ile "Çocuklar için Notada Yazmayanlar" projesinde yer alan Toygür ayný zamanda Bilkent Gençlik Kuartet'in 1. Keman üyeliðini, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn Baþkemancýlýðýný yapmýþ, sýk sýk Bilkent Akademik Senfoni Orkestrasý konserlerine de katýlmýþtýr.

2008 Haziran ayýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nden mezun olan Deniz Toygür, 2009-2010 öðretim yýlý itibari ile 2 yýl sürecek olan, (Lozan Konservatuvarýnda - Ýsviçre) ünlü kemancý Pierre Amoyal'ýn ustalýk sýnýfýnda eðitimini sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Deniz Toygür", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/119/Deniz_Toygür.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com