Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Carl Maria von Weber, Clarinet and Orchestra için Konçertino Op. 26 E flat Major

Review of the Work

Carl Maria von Weber, 1811 yýlýnýn Þubat ayýnda bir konser turnesi için Darmstadt'tan ayrýlarak 14 Mart günü Münih'e ulaþtý. Burada (eskiden Darmstadt'tan tanýdýðý) ünlü klarnetçi Heinrich Bârmann (1784-1847) ile konser verme olanaðýný elde etti.

Nisan ayýnda yazmýþ olduðu Klarinet Konçertosu öyle beðenildi ki, kral hemen iki klarnet konçertosu sipariþ etti. Orkestra üyeleri de kendi çalgýlarý için konçertolar istedi; ama Weber orkestranýn isteðini ancak bir fagot konçertosu (J127) ile karþýlayabilecek, kralýn arzusuna öncelik tanýyacaktý.

Klarinet eserleri arasýnda en çekicilerden biri olan Weber'in Klarinet Konçertinosu (Concertino) týpký 1815'te planlanan, 1821'de tamamlanan piyano ve orkestra için Konser Parçasý (Konzertstück) gibi tek bölümlüdür ve kendi içinde üç bölmeden oluþur:


Bölümler

I. Adagio ma non troppo
II. Andante
III. Allegro


Eser pek o kadar aðýr olmayan (Adagio ma non troppo) tempoda bir orkestra giriþiyle baþlar. Minör tondaki bu güçlü giriþ sönerken klarinet uzun bir solukla katýlýr ve içli ezgisini duyurur. Sonra tonaliteyi Majöre dönüþtürür.

Andante bölmeye geçilir ve klarnet daha canlý ve pastoral havadaki temayý sunar. Orkestra da buna hýzlanarak cevap verir. Sonra klarinet canlý varyasyonlarý sergilemeye baþlar. Arada orkestra güçlü pasajlarla diðer varyasyona geçiþe yardým eder. Klarnetin ikinci varyasyonu daha virtüözdür. Sonra orkestra ritmi vurgular. 3. Varyasyonu klarnet aðýr (Lento) tempoda, daha pes seslerde lirik þekilde duyurur.

Sonra da solistin pesler arasýnda gidip gelen kadansý ile çabuk (Allegro) bölmeye geçilir: Parlak 6/8'lik ölçüde, virtüöz bir av müziði þeklindeki bu daha kýsa bölme yine klarnetin öncülüðünde baþlar. Orkestra da çevik ve güçlüdür. Önce canlý tema duyurulur, orkestra bunu yineler. Sonra klarinet tonalite oyunlarýyla, parlak arpejlerle temayý geliþtirir.

Ardýndan finale geçilir: Klarinet virtüöz kadanslar sergiler ve bir trilden sonra orkestraya güçlü son akorlarýný sunma olanaðýný verir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Carl Maria von Weber


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Carl Maria von Weber, Klarinet ve Orkestra için Konçertino Op. 26 Mi bemol Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/116/Carl_Maria_von_Weber_Klarinet_ve_Orkestra_için.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com