Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" Uvertürü

Review of the Work

Wolfgang Amadeus Mozart'ýn sayýlarý yirmiyi bulan operalarýnýn uvertürleri, baðýmsýz birer eser sayýlsalar yeridir. Çünkü besteci bu uvertürlerde, operalarda geçen temalarý yinelemeye kalkýþmaz, daha çok, operanýn havasýný, olaylarýnýn kiþilerini senfonik bir kadro içinde çizer. Bu uvertürlerde, Mozart sanatýnýn o kendine özgü, çekici, ustaca yalýn, soylu yanlarýný tanýrýz.

Figaro'nun Düðünü, Fransýz komedi yazarý Beaumarchais'nin Almaviva Üçlüsü olarak anýlan üç oyununun ikinci bölümüdür (Birinci, Rossini'nin bestelediði Sevil Berberi). Burada olaylar, Sevil Berberi'nde kaldýðý yerden baþlar. Opera olarak, Viyana'nýn Burgtheater'ýnda, 1786 yýlý Mayýs ayýnda temsil edildi. Libretto, Mozart operalarýnýn birkaçýnýn da librettistti olan, Lorenzo da Ponte'dir.

Uvertür, Re majör tonunda yazýlmýþtýr. Geliþme kesimi olmayan bir sonat bölümü kalýbýndadýr. Ýlk tema, sekiz notadan oluþan, hýzlý tempoda bir pasaj içinde sunulur. Bir yardýmcý temanýn þöylece duyulmasýndan sonra, La majör tonundaki ikinci temayý kemanlardan dinleriz. Eser, bir parça uzun tutulmuþ bir koda ile son bulur.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Wolfgang Amadeus Mozart


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Wolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" Uvertürü", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/112/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Figaro_nun_Düðünü.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com