Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Henryk Wieniawski, Violin Konçertosu No. 2 Op. 22 D Minor

Review of the Work

19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda keman üzerindeki ustalýðý ve kiþisel niteliðiyle iki sanatçýnýn seçkinleþtiði görülür. Joseph Joachim ve Henryk Wieniawski. Ýkincisi ayný zamanda besteci olarak da tanýnmýþ, çalgýsý için býraktýðý yapýtlar daima ilgi görmüþtür.

Moskova'da yardýmsýz ve gelirsiz kalan, aðýr bir hastalýk sonucu genç yaþta ölen Henryk Wieniawski keman için iki konçerto býrakmýþtýr. Bunlardan özellikle Fransýz okulu etkisinde yazýlmýþ "ikinci" konçerto kemancýlarýn gözde repertuvarý arasýnda sayýlýr.


Bölümler

Eser üç bölümden oluþur:

I. Allegro moderato
II. Romance: Andante non troppo
III. Allegro moderato


Birinci bölüm (Allegro moderato) orkestranýn sunduðu ilk "tema" ile girer, kemanýn devraldýðý melodi çeþitli süslemelerle kornonun verdiði ikinci "tema"ya ulaþýr.

Birinci ve ikinci bölümler arasýndaki baðlantýyý klarnetin uzunca bir "geçiþ"i kurar, lirik bir þarký karakterindeki ikinci bölüm (Romance:Andante non troppo) kemandan yansýyan bir "kadans"la üçüncü bölüme (Allegro moderato) baðlanýr.

Besteci "a la Zingara – Çingene tarzýnda" sözcüðüyle bölümün özelliðini belirtmiþ, baþlýca iki "tema"nýn sunuluþunda kemaný görevlendirmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Henryk Wieniawski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/104/Henryk_Wieniawski_Keman_Konçertosu_No_2_Op_22.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com